21 มีนาคม 2567

กิจกรรม Teamwork สร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร

Posted By: admin
Posted By: admin
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร เพื่อการมีสุขภาพดีแบบองค์รวมและการเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร : กิจกรรม Teamwork กับการสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กรด้วยกิจกรรมการพื้นฟูธรรมชาติทางทะเล โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ . 1.กิจกรรมการดูแลใจ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชานนท์ ศิริกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช และคุณอรุณศรี จันทร์เผือก พยาบาลวิชาชีพ เป็นวิทยากร ได้ให้สำรวจและรู้จักตัวตนของตนเอง ความรู้เกี่ยวกับอาหารใจ 10 อย่าง เพื่อทำให้สุขภาพใจแข็งแรง อาทิ การชื่มชม ความภูมิใจ ความสงบสุข ความรู้เกี่ยวการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจด้วยการโยคะและการหายใจ . 2.กิจกรรมฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเล โดยได้รับเกียรติจากคุณสัญญา ศรีมาลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลทรัพยากรทางทะเล เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับปะการัง การปลูกปะการัง และกิจกรรมร่วมกันดูแลทำความสะอาดบ่อเต่า ทำให้ตระหนักและช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติต่อไป . 3.กิจกรรม Team building เพื่อสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร โดยแบ่งกลุ่มเล่นเกม ดังนี้ เกมช่วยกันลำเลียงน้ำ เกมเข้าไปอยู่ในวงกลม เกมช่วยกันลำเลียงเพื่อนร่วมทีม . ทั้งนี้เมื่อมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง มีสัมพันธภาพภายในองค์กรที่ดีแล้ว จะทำให้เกิดการทำงานที่ดีและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จต่อไป เมื่อวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2567 ณ เกาะทะลุ ไอส์เเลนด์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์