20 พฤษภาคม 2567

ปิดให้บริการ

Posted By: admin
Posted By: admin
ประชาสัมพันธ์จากคณะวิทยาการจัดการ

เรื่อง รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567

  • MS26102 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่เชิงนวัตกรรม (Innovative Start-up Entrepreneurship)
  • หมู่เรียน D1
  • วันพฤหัสบดี
  • เวลา 8.00 – 12.00 น.

 

  • MS26308 การเป็นผู้ประกอบการสังคม
  • หมู่เรียน D1
  • วันพฤหัสบดี
  • เวลา 13.00 – 17.00 น.