26 พฤษภาคม 2567

ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากสาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted By: admin
Posted By: admin

ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิชาเลือกเสรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 มีรายวิชาดังนี้

🍹 รายวิชา เทคโนโลโยีเครื่องดื่ม
รหัสวิชา SC18363
วันศุกร์ เวลา 13.00 – 17.00 น.
ห้องเรียน : 241202 (อาคาร 24 ชั้น 12 ห้อง 2)
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์นวพร หงส์พันธุ์
คุณสมบัติ : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ทุกสาขาวิชา