10 มิถุนายน 2567

ประชาสัมพันธ์รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 รายวิชา : สารสนเทศสำหรับเด็กและเยาวชน

Posted By: admin
Posted By: admin
ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2567 จากสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 
รายวิชา : สารสนเทศสำหรับเด็กและเยาวชน
รหัสวิชา : 2101207
วัน : พุธ
เวลา : 09.00 – 12.00 น.
ผู้สอน : ผศ.ดร.วรุณรัตน์ คนซื่อ
ห้อง : 17075 อาคาร 17 ชั้น 7