เอกสารประกอบการบรรยาย

การใช้ระบบ CHECO
ที่ รายละเอียด Download
1 คู่มือการป้อนหลักสูตรผ่านระบบ CHECO PDF
2 ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 WORD
3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คลิกที่นี่
Teabreak First Time ครั้งแรกกับการลงทะเบียนเรียน
ที่ รายละเอียด Download
1 ไฟล์ประกอบการบรรยาย PDF