29 มีนาคม 2566

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 1/2566

Posted By: admin
Posted By: admin

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนัก อาคาร 5 ชั้น 2 และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผศ.ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมทั้งคณะผู้บริหารของสำนัก และตัวแทนของกลุ่มงานเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญๆ มีดังนี้

  1. รายงานผลการพัฒนาความรู้ในสายวิชาชีพ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
  2. รายงานการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ของสำนัก
  3. รายงานผลการรับทราบหลักสูตร ผ่านระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online)
  4. รายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
  5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2566
ซึ่งในการประชุมเป็นการรายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของสำนัก ในการนี้สำนักได้รายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการ ปรับปรุง หรือแก้ไข ตามที่ได้รับข้อเสนอแนะและคำแนะนำ อาทิ การทำวิจัยในระดับสถาบัน ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศของคณาจารย์และบุคลากร : การเสริมสร้างสมรรถนะและความก้าวหน้าในสายอาชีพผ่านกระบวนการวิจัย R2R โดยรับความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการให้ความรู้ กระบวนการ เทคนิค และแนวทางในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R (Routine to Research)
ทั้งนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนัก อาทิ การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต โดยการใช้ Skill Mapping มาช่วยในการจัดการสอนและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่สำคัญที่จะเกิดขึ้น แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป การบริหารความเสี่ยง สำนักควรมีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ของบุคลากรภายในของสำนักที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ จะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร