27 เมษายน 2566

BSRU-SDGs Showcase

Posted By: admin
Posted By: admin
สำนักส่งเสริมวิชาการและงาทะเบียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดบูธกิจกรรม BSRU-SDGs Showcase ในโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน : การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) BSRU-SDG Week to Act 4 SDG Campaign ซึ่งทางสำนักได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ SDGs ในรูปแบบของเกม โดยให้บอกว่าเป้าประสงค์ที่สุ่มได้ อยู่ในเป้าหมายใดใน 17 ประการ และตรงกับสัญลักษณ์ภาพใด มีความคิดเห็นหรือปฏิบัติตนอย่างไรตามเป้าหมาย SDGs นั้น ทำให้เกิดความสนุกสนานและได้รับของที่ระลึกด้วย รวมทั้งมีบอร์ด “Your mind for SDGs” ที่ให้เขียนแสดงความคิดเกี่ยวกับ SDGs ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2566