หลักสูตรปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์

ชื่อสาขาวิชา

วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

การบริหารจัดการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

10 พฤษภาคม 2555

22 พฤษภาคม 2556

25521741103241

การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

10 พฤษภาคม 2555

22 เมษายน 2556

25511741102744

การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

16 กุมภาพันธ์ 2560

23 ตุลาคม 2563

25511741102744

การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4 เมษายน 2562

15 พฤศจิกายน 2564

25511741102744

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

10 พฤษภาคม 2555

22 เมษายน 2556

25511741102766

จิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

10 พฤษภาคม 2555

5 มีนาคม 2556

25511741102788

จิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4 เมษายน 2562

1 สิงหาคม 2564

25511741102788

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

10 พฤษภาคม 2555

5 มีนาคม 2556

25511741102801

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

2 กุมภาพันธ์ 2561

4 ตุลาคม 2563

25511741102801

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4 เมษายน 2562

28 ธันวาคม 2564

25511741102801


ชื่อสาขาวิชา

วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

การประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

19 กุมภาพันธ์ 2558

17 สิงหาคม 2558

25571741103022

การประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

16 กุมภาพันธ์ 2560

20 มีนาคม 2564

25571741103022

การประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4 เมษายน 2562

15 พฤศจิกายน 2564

25571741103022

การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

10 พฤษภาคม 2555

22 เมษายน 2556

25511741102733

การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

16 กุมภาพันธ์ 2560

4 เมษายน 2564

25511741102733

การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4 เมษายน 2562

31 สิงหาคม 2564

25511741102733

คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

10 พฤษภาคม 2555

18 เมษายน 2556

25511741102755

คอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

10 พฤษภาคม 2555

24 เมษายน 2556

25511741102777

คอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

4 เมษายน 2564

25511741102777

คอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4 เมษายน 2564

31 สิงหาคม 2564

25511741102777

ดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

10 พฤษภาคม 2555

12 มีนาคม 2556

25511741102799

นาฏยศิลป์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

10 พฤษภาคม 2555

22 พฤษภาคม 2556

25551741100601

พลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

10 พฤษภาคม 2555

6 ธันวาคม 2556

25521741103252

พลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

3 เมษายน 2564

25521741103252

พลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4 เมษายน 2562

15 พฤศจิกายน 2564

25521741103252

ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

10 พฤษภาคม 2555

12 มีนาคม 2556

25511741102812

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

10 พฤษภาคม 2555

22 มีนาคม 2556

25511741102823

วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

10 พฤษภาคม 2555

13 มิถุนายน 2556

25511741102845

วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

30 มีนาคม 2560

4 เมษายน 2564

25511741102845

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4 เมษายน 2562

12 ตุลาคม 2564

25511741102845

ศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

22 มกราคม 2558

4 สิงหาคม 2558

25511741110012

ศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

16 กุมภาพันธ์ 2560

21 เมษายน 2564

25511741110012

ศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4 เมษายน 2562

1 สิงหาคม 2564

25511741110012

สังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

10 พฤษภาคม 2555

22 มีนาคม 2556

25511741102834

ชื่อสาขาวิชา

วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

จิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

2 กุมภาพันธ์ 2561

17 พฤศจิกายน 2563

25511741102788

ชื่อสาขาวิชา


วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

19 ธันวาคม 2556

28 สิงหาคม 2557

25491741111189

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

19 เมษายน 2561

2 มีนาคม 2564

25491741111189

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อสาขาวิชา


วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

นิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

15 ธันวาคม 2554

4 พฤษภาคม 2555

25521741103375

นิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

11 พฤศจิกายน 2563

25521741103375

ชื่อสาขาวิชา

วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

15 ธันวาคม 2554

26 มีนาคม 2555

25501741101595

รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

16 กุมภาพันธ์ 2560

26 มีนาคม 2555

25501741101595

ชื่อสาขาวิชา

วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

นาฏยศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

15 ธันวาคม 2554

12 ตุลาคม 2555

25511741103644

ออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

15 ธันวาคม 2554

12 ตุลาคม 2555

25511741103644

ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

16 กุมภาพันธ์ 2560

14 มกราคม 2564

25491741102033

ชื่อสาขาวิชา

วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

การจัดการสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

15 ธันวาคม 2554

5 มีนาคม 2555

25491741102066

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

21 ธันวาคม 2560

29 มกราคม 2564

25491741102066

ดนตรีตะวันตก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

15 ธันวาคม 2554

25 ตุลาคม 2555

25491741102077

ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

15 ธันวาคม 2554

25 เมษายน 2555

25491741102088

ธุรกิจอิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

21 พฤษภาคม 2558

13 มิถุนายน 2559

25531741104434

ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

15 ธันวาคม 2554

26 มีนาคม 2555

25511741103069

ภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

16 กุมภาพันธ์ 2560

14 มกราคม 2564

25511741103069

ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

15 ธันวาคม 2554

5 มีนาคม 2555

25491741102022

ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

1 สิงหาคม 2564

25491741102022

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

16 เมษายน 2558

1 มีนาคม 2559

25581741102011

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

17 พฤษภาคม 2561

22 มิถุนายน 2564

25581741102011

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

19 มกราคม 2555

31 ตุลาคม 2555

25491741102123

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

27 มีนาคม 2564

25491741102123

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

6 ตุลาคม 2554*

31 ตุลาคม 2555

25481741101762

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

16 กุมภาพันธ์ 2560

6 มีนาคม 2564

25481741101762

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

15 ธันวาคม 2554

3 เมษายน 2555

25541741101173

อาเซียนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

20 ธันวาคม 2561

27 มีนาคม 2564

25541741101173

ชื่อสาขาวิชา

วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

นาฏยศิลป์ศึกษา หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

21 ธันวาคม 2560

25551741100601

นาฏยศิลป์ศึกษา (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4 เมษายน 2562

28 ธันวาคม 2564

25551741100601

ภาษาไทย หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

20 กุมภาพันธ์ 2564

25511741102812

ภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4 เมษายน 2562

13 ตุลาคม 2564

25511741102812

ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

6 มีนาคม 2564

25511741102823

ภาษาอังกฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4 เมษายน 2562

15 พฤศจิกายน 2564

25511741102823

สังคมศึกษา หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

31 สิงหาคม 2564

25511741102834

สังคมศึกษา (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4 เมษายน 2562

6 มกราคม 2565

25511741102834

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อสาขาวิชา

วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

การแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

16 ตุลาคม 2557

30 มกราคม 2558

25521741103285

การแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

2 กุมภาพันธ์ 2561

29 มกราคม 2564

25521741103285​

ชื่อสาขาวิชา

วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

เกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

19 มกราคม 2555

7 มิถุนายน 2555

25511741102856

เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

16 กุมภาพันธ์ 2560

22 มิถุนายน 2564

25511741102856

คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

19 มกราคม 2555

10 สิงหาคม 2555

25511741102902

คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

20 มกราคม 2564

25511741102902

คหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

19 มกราคม 2555

31 กรกฎาคม 2555

25511741102913

ผู้ประกอบการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

30 มีนาคม 2560

20 กันยายน 2564

25511741102913

เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

19 มกราคม 2555

11 พฤษภาคม 2555

25511741102867

เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

16 พฤษภาคม 2564

25511741102867

เคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

19 มกราคม 2555

25 เมษายน 2555

25481741101288

เคมีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

3 เมษายน 2564

25481741101288

จุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

10 พฤษภาคม 2555*

12 ตุลาคม 2555

25511741102878

จุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

16 กุมภาพันธ์ 2560

3 ตุลาคม 2563

25511741102878

ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

16 กุมภาพันธ์ 2555

24 กันยายน 2555

25541741101162

ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

20 มีนาคม 2564

25541741101162

เทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

14 พฤษภาคม 2557

19 ธันวาคม 2557

25511741101506

เทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

15 มีนาคม 2561

1 สิงหาคม 2564

25511741101506

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

19 มกราคม 2555

13 มิถุนายน 2555

25511741102889

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

26 มกราคม 2560

12 กุมภาพันธ์ 2564

25511741102889

เทคโนโลยีอัจฉริยะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

19 สิงหาคม 2564

19 เมษายน 2565

25511741102889

เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

22 พฤศจิกายน 2555*

19 กุมภาพันธ์ 2556

25481741101738

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

4 มกราคม 2564

25481741101738

นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

18 กุมภาพันธ์ 2559

15 สิงหาคม 2559

25591741100294

ฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

19 มกราคม 2555

7 มิถุนายน 2555

25511741102935

ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

16 กุมภาพันธ์ 2560

4 กุมภาพันธ์ 2564

25511741102935

วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

19 มกราคม 2555

13 มิถุนายน 2555

25511741102924

วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

22 มกราคม 2561

25511741102924

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

19 มกราคม 2555

29 พฤษภาคม 2556

25521741103329

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

26 มกราคม 2560

3 กรกฎาคม 2561

25521741103329

เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

19 สิงหาคม 2564

2 พฤษภาคม 2565

25521741103329

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

19 มกราคม 2555

27 มิถุนายน 2555

25511741102946

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

16 กุมภาพันธ์ 2560

22 มกราคม 2564

25511741102946

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

19 มกราคม 2555

13 มิถุนายน 2555

25511741103047

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

20 พฤษภาคม 2564

25511741103047

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

19 มกราคม 2555

7 มิถุนายน 2555

25511741103058

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

16 กุมภาพันธ์ 2560

20 พฤษภาคม 2564

25511741103058

แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

19 มกราคม 2555

13 มิถุนายน 2555

25481741102346

แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

2 มีนาคม 2564

25481741102346

ชื่อสาขาวิชา


วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

21 มีนาคม 2556

12 พฤศจิกายน 2556

25561741102896

วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25 กุมภาพันธ์ 2560

22 ธันวาคม 2564

25561741102896

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

19 มกราคม 2555

20 สิงหาคม 2555

25521741102431

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25 กุมภาพันธ์ 2560

15 พฤษภาคม 2564

25521741102431

วิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

31 กรกฎาคม 2561

13 มีนาคม 2564

ชื่อสาขาวิชา

วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

27 กันยายน 2555*

6 กุมภาพันธ์ 2556

25521741103263

สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

18 สิงหาคม 2559

8 กุมภาพันธ์ 2561

25521741103263

ชื่อสาขาวิชา

วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

19 มกราคม 2555

27 มิถุนายน 2555

25521741103342

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

16 กุมภาพันธ์ 2560

11 มีนาคม 2564

25521741103342

ชื่อสาขาวิชา

วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

19 มกราคม 2555

25 เมษายน 2555

25521741103331

การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

16 กุมภาพันธ์ 2560

2 มีนาคม 2564

25521741103331

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

19 มกราคม 2555

7 มิถุนายน 2555

25521741103274

ชื่อสาขาวิชา

วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

19 มกราคม 2555

27 มิถุนายน 2555

25531741101699

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

21 กันยายน 2560

20 มิถุนายน 2564

25531741101699

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

25 พฤศจิกายน 2562

1 สิงหาคม 2564

20192105108476

ชื่อสาขาวิชา


วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

19 มกราคม 2555

25 เมษายน 2555

25531741101756

ชื่อสาขาวิชา

วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

คณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

20 มกราคม 2564

25511741102755

คณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4 เมษายน 2562

11 พฤศจิกายน 2564

25511741102755

เคมี (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

29 มกราคม 2564

25601744000169

เคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4 เมษายน 2562

15 พฤศจิกายน 2564

25601744000169

ฟิสิกส์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

16 กุมภาพันธ์ 2560

19 พฤษภาคม 2563

25601741100430

ฟิสิกส์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4 เมษายน 2562

17 ตุลาคม 2564

25601741100430

ชีววิทยา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

18 เมษายน 2564

25601744000327

ชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4 เมษายน 2562

19 มกราคม 2565

25601744000327

คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อสาขาวิชา

วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

16 กุมภาพันธ์ 2555

25 ตุลาคม 2555*

25521741103443

การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

20 ตุลาคม 2559

3 เมษายน 2560

25521741103443

การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

10 พฤษภาคม 2555

31 ตุลาคม 2555

25521741103454

การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

16 กุมภาพันธ์ 2560

20 มกราคม 2564

25521741103454

การสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

10 พฤษภาคม 2555*

19 พฤศจิกายน 2555

25511741103071

การสื่อสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

20 ตุลาคม 2559

7 เมษายน 2560

25511741103071

ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

21 มกราคม 2559

27 กรกฎาคม 2559

25541741105302

ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

31 กรกฎาคม 2561

31 ธันวาคม 2563

25541741105302

ชื่อสาขาวิชา


วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

การจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

16 กุมภาพันธ์ 2555

10 สิงหาคม 2555*

25521741103419

การจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

17 พฤศจิกายน 2559

16 สิงหาคม 2561

25521741103419

การตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

16 กุมภาพันธ์ 2555

31 กรกฎาคม 2555

25521741103397

การตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

22 กุมภาพันธ์ 2564

25521741103397

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

16 กุมภาพันธ์ 2555

31 กรกฎาคม 2555

25521741103421

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

17 พฤศจิกายน 2559

20 มิถุนายน 2561

25521741103421

การเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

16 กุมภาพันธ์ 2555

31 กรกฎาคม 2555

25521741103386

การประกอบการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

25 ธันวาคม 2559

20 กุมภาพันธ์ 2564

25521741103386

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

16 กุมภาพันธ์ 2555

25 ตุลาคม 2555

25521741103408

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

16 กุมภาพันธ์ 2560

4 เมษายน 2564

25521741103408

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

25 กุมภาพันธ์ 2560

23 มีนาคม 2564

25601744000272

ชื่อสาขาวิชา


วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

การบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

28 มิถุนายน 2555*

3 กันยายน 2555

25521741104949

การบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

26 มกราคม 2560

12 กุมภาพันธ์ 2564

25521741104949

ชื่อสาขาวิชา


วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

การท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

23 พฤษภาคม 2555*

16 พฤศจิกายน 2555

25521741103432

การท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

20 ตุลาคม 2559

1 สิงหาคม 2561

25521741103432


ชื่อสาขาวิชา

วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

10 พฤษภาคม 2555*

19 พฤศจิกายน 2555

25541741101195

เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

26 มกราคม 2560

12 กุมภาพันธ์ 2564

25541741101195

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อสาขาวิชา

วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

การประกอบและบริการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

7 เมษายน 2565

3 มิถุนายน 2565

25511741102913

ชื่อสาขาวิชา

วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

22 เมษายน 2564

7 กรกฎาคม 2565

T20212135110826

วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

17 กุมภาพันธ์ 2565

9 สิงหาคม 2565

25521741103342

วิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

26 พฤษภาคม 2565

27 กันยายน 2565

25621744000419

วิทยาลัยการดนตรี

ชื่อสาขาวิชา

วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

ดนตรีไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

11 มิถุนายน 2563

25491741102088

ดนตรีตะวันตก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

15 พฤษภาคม 2564

25491741102077

ชื่อสาขาวิชา

วันที่สภามหาลัยอนุมัติ

วันที่สกอ.รับทราบ

รหัส 14 หลัก

หลักสูตรเล่มเต็ม

รายละเอียดแบบย่อ

ดนตรีไทยศึกษา หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

13 ตุลาคม 2563

25511741102799

ดนตรีไทยศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4 เมษายน 2562

13 ตุลาคม 2564

25511741102799

ดนตรีตะวันตกศึกษา หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

24 กุมภาพันธ์ 2560

29 พฤษภาคม 2564

25511741102799

ดนตรีตะวันตกศึกษา หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4 เมษายน 2562

19 กันยายน 2564

25511741102799